Toimintakertomus

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Villingin vesiosuuskunta
Helsinki


Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017

Yleistä vesiosuuskunnasta

Villingin vesiosuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenilleen. Villingin vesiosuuskunta on perustettu 3.9.2007 ja merkitty kaupparekisteriin 2.11.2007.
Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt 3.2.2014 Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Villingin saaren. Tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkoston piiriin on 1.1.2016. Vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueet ovat samat. Vesiosuuskunta on Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n (SVOSK) jäsen.

Osuuskuntakokous

Villingin vesiosuuskunnan 11. toimintavuoden varsinainen osuuskuntakokous pidettiin tiistaina 16.5.2017. Paikalla oli 10 jäsentä (äänimäärä 11). Koko jäsenmäärä on 30 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen 15§:n mukaiset varsinaiselle osuuskuntakokoukselle kuuluvat asiat. Kokous vahvisti tilinpäätöksen sekä hyväksyi hallituksen esityksen, että tilikauden tappio vuonna 2016 41.119,20€ siirretään osuuskunnan voitto-/tappiotilille. Kokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille. Hallituksen jäseninä jatkavat Risto Leka, Heikki Majava, Kasperi Saari ja Juhani Suomela. Varajäseninä jatkavat Topi Lajunen ja Jukka Peltonen. Osuuskunnan tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö Hill Audit Oy, päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Lauri Mäki. Osuuskuntakokous vahvisti hallituksen päätöksen korottaa perus- ja käyttömaksuja vuoden 2017 alusta. Uusi perusmaksu eli hoitovastike on 16,124€/kk ja talousveden ja viemärin käyttömaksu on 4,46€/m³. Lisäksi vahvistettiin, että liittymäjohtojen liitoskohdan sopimisesta annettavasta lausunnosta vesiosuuskunta perii palvelumaksua 150€ ja että verkostojen ylläpitopalvelumaksua, joka syntyy verkoston huollosta, käyttöönotosta ja tyhjennyksestä, peritään toteutuneen kustannuksen mukaan vesihuollon piirissä olevilta jäseniltä.
Vesiosuuskunnan johto ja henkilökunta
Vesiosuuskunnan hallitukseen (4+2) ovat ajalla 1.1.2017 – 16.5.2017 kuuluneet puheenjohtajana Kasperi Saari, varapuheenjohtajana Risto Leka sekä varsinaisina jäseninä Heikki Majava ja Juhani Suomela sekä varajäseninä Jukka Peltonen ja Topi Lajunen. 16.5.2017 alkaen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Kasperi Saari, varapuheenjohtaja Risto Leka sekä varsinaisina jäseninä Heikki Majava ja Juhani Suomela sekä varajäseninä Jukka Peltonen ja Topi Lajunen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 3 kertaa. Vesiosuuskunnalla ei ole palkattua henkilökuntaa.
Osuuskunnalla on Tilitoimisto Hörhammer Oy:n kanssa taloushallintopalvelujen tuottamisesta sopimus. Vesihuoltoverkoston ylläpitopalvelut kilpailutettiin vuonna 2016
ja valituksi tuli K Jousmaa Oy. Sopimus on kolmivuotinen ja se päättyy 30.11.2018.

Vesihuoltoverkosto

Vesiosuuskunnan vesijohto- ja paineviemäriverkosto on rakennettu kolmena erillisenä urakkana. Ensimmäisen urakan työt käynnistyivät syksyllä 2011. Tällöin verkostoa rakennettiin noin 1,3 km. Tämä osuus verkostosta on upotettu routasyvyyteen ja tähän osuuteen ovat liittyneet vesiosuuskunnan ympärivuotiset liittyjät, 2 kappaletta. Kevään 2012 aikana rakennettiin toinen verkosto-osuus, kolmas syksyn 2012 aikana ja neljäs syksyllä 2014. Rakennetun verkoston kokonaispituus Villingin saaressa on tällä hetkellä (vesijohto ja viemäri) noin 4,5 kilometriä sekä vesistön alitus ja osuus Jollaksessa 930 metriä. Vesihuoltoverkko kattaa nyt koko saaren alueen. Verkoston osuuskunnan kirjanpidossa aktivoidut kustannukset ovat yhteensä 594.513,71€, rakennuskustannukset, suunnittelu ja valvonta mukaan lukien. Aktivoiduista rakennuskustannuksista kirjataan vuotuinen 2,5% suuruinen tasapoisto.
Tilikauden lopussa Vesiosuuskunnassa oli 30 jäsentä. Liittymis- ja käyttösopimus oli tehty 28 kiinteistön kanssa. Vesihuollon kesäkausi alkoi 24.4.2017. Veden kesäasentoon laittaminen jouduttiin toteuttamaan linja kerrallaan kahdessa osassa jäätymisvaaran vuoksi. Ennen verkoston käyttöönottoa, K Jousmaan Oy:n toimesta otettiin vesinäytteet. MetropoliLab:n testausseloste on nähtävillä kotisivuilla. Verkostot tyhjennettiin ja laitettiin talviasentoon 13.11.2017. Verkoston keväisen käyttöönoton ja syksyisen tyhjentämisen on tehnyt K Jousmaa Oy. Vesihuollon piiriin kytkettyjä kiinteistöjä oli tilikauden lopussa kaikkiaan 25. Tilikauden lopussa Osuuskunnan vesimittarilukema (HSY) per 19.9.2017 oli 16.179 m³ (ed.vuosi 15.314 m³). Kulutus vuonna 2017 oli 865 m³ (705 m³). Koska suurin osa vesiosuuskunnan liittyjistä on kesävesiliittyjiä, on verkosto rakennettu suurimmaksi osaksi maan pinnalle. Infratec Oy on toiminut rakennuttamiskonsulttina.

Talous

Osuuskunta myy jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä jäteveden käsittelypalvelua, jotka se hankkii HSY:ltä. Vesihuollon tilikauden 2017 liikevaihto oli 22.227,83€. Tuotot muodostuivat perus- ja vesimaksuista sekä syksystä 2016 käyttöönotetusta ylläpitopalvelumaksusta. Ostot ja liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 29.612,12€. Kuluista merkittävin oli vesiverkoston käyttökulut 18.923,99€.
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot vesihuoltoverkosta olivat 14.862,85€ ja rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä 9.620,44€. Tilikauden 2016 lopulla neuvoteltiin Helsingin OP Pankin kanssa lyhennysvapaa Osuuskunnan lainoihin (OP1 98t€) ja (OP2 260t€) vuoden 2017 loppuun asti. Lyhennykset määriltään 16t€ ja 20t€ siirtyvät lainan loppuun. Muut ehdot ja takarajat säilyvät ennallaan. Lisäksi keväällä 2016 sovittiin lyhytaikaisesta lainasta Kasperi Saaren kanssa, jotta erääntyvät laskut kyettiin maksamaan. Lainaa Kasperi Saarelle oli tilikauden 2017 lopussa yhteensä 16.302,23€. Tilikauden tulos oli 31.867,58€ alijäämäinen.
Hallitus esittää, että osuuskunnan tulos siirretään osuuskunnan voitto/tappio tilille. Tilikaudella ei tehty merkittäviä investointeja.
Vesiosuuskunnalla on vahinko- ja vastuuvakuutus LähiTapiolasta. Vakuutusturva koskee ainoastaan pumppaamoa, toiminnan- ja taloudellista vastuuta sekä oikeudenkäyntikuluja.
Osuuskunnan hallitus teki päätöksen, että niille kiinteistön omistajille, joiden kiinteistössä harjoitetaan vuokrausta tai muuta elinkeinotoimintaa tai ne ovat säännöllisesti asumiskäytössä, ilmoitetaan liittymisvelvollisuudesta vesihuollon piiriin, koska heillä on selvä vesihuoltotarve. Ilmoitus tehtiin Helsingin kaupungin tonttiosastolle kiinteistöistä 1-0112, 1-0113, 1,0233, 1-0594, 1-091, 1-1136, KFUM:lle kiinteistöstä 1-019, Suomen arkkitehtiliitolle kiinteistöstä 1-031 ja Villinge Gård och Trafik Ab:lle kiinteistöstä 1-059. Tästä liittymisvelvollisuudesta voidaan edellytysten täyttyessä myöntää vapautus erillisessä menettelyssä. Helsingin kaupungin ympäristösuojeluviranomainen teki lokakuussa päätöksen Suomen arkkitehtiliiton hakemuksesta vapauttaa heidän kiinteistönsä 1-031 (Oivala) velvollisuudesta liittyä vesiosuuskunnan viemäriin. Vesiosuuskunta haki päätöksen peruuttamista hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Vesiosuuskunta vaatii päätöksen peruuttamista, koska vapautuspäätös ei perustu vesihuoltolain 11 §:n oikeaan soveltamiseen, eikä liioin oikein määriteltyihin tosiseikkoihin ja harkintaan sekä koska vapautuspäätös ja sen mahdolliset kerrannaisvaikutukset vaarantavat dramaattisesti vesihuollon taloudellisen ja asianmukaisen hoitamisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Asian käsittely on kesken.

Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminta Villingin saaren kiinteistöjen omistajille ja asukkaille on tapahtunut pääsääntöisesti sähköpostilla, sekä kotisivuja www.villinginvesi.fi ja ilmoitustauluja hyödyntäen. Jäsentiedotteita 2017 jäsenille lähetettiin tilikauden aikana sähköpostilla 2 kpl. Lisäksi osuuskunnan hallituksen jäsenet pitävät yhteyttä henkilökohtaisella tasolla osuuskunnan muihin sidosryhmiin.

Villingin vesiosuuskunta
Hallitus