Toimintakertomus

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Villingin vesiosuuskunta
Helsinki

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018

Yleistä vesiosuuskunnasta

Villingin vesiosuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja tarjota vesihuolto-palveluja pääasiassa jäsenilleen. Villingin vesiosuuskunta on perustettu 3.9.2007 ja merkitty kaupparekisteriin 2.11.2007.
Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt 3.2.2014 Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Villingin saaren. Vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueet ovat samat. Vesiosuuskunta on Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n (SVOSK) jäsen.

Osuuskuntakokous

Villingin vesiosuuskunnan 12. toimintavuoden varsinainen osuuskuntakokous pidettiin
tiistaina 24.5.2018. Paikalla oli 8 jäsentä (äänimäärä 9). Koko jäsenmäärä oli 30. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen 15§:n mukaiset varsinaiselle osuuskuntakokoukselle kuuluvat asiat. Kokous vahvisti tilikauden 01.01.2017-31.12.2017 tilinpäätöksen sekä hyväksyi hallituksen esityksen, että tilikauden tappio 31.867,58€ siirretään osuuskunnan voitto-/tappiotilille. Kokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille. Hallituksen jäseninä jatkavat Risto Leka, Heikki Majava, Kasperi Saari ja Juhani Suomela. Varajäseninä jatkavat Topi Lajunen ja Jukka Peltonen. Osuuskunnan tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Hill Audit Oy, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Mäki.
Osuuskuntakokous hyväksyi talousarvion vuodelle 2018 hallituksen esityksen mukaisesti ja vahvisti hallituksen päätöksen korottaa perus- ja käyttömaksuja vuoden 2018 alusta. Uusi perusmaksu eli hoitovastike on 17,36/kk ja talousveden ja viemärin käyttömaksu on 4,65€/m³. Lisäksi vahvistettiin, että liittymäjohtojen liitoskohdan sopimisesta annettavasta lausunnosta vesiosuuskunta perii palvelumaksua 150,00€ ja että verkostojen ylläpitopalvelumaksua, joka syntyy verkoston huollosta, käyttöönotosta ja tyhjennyksestä, peritään toteutuneen kustannuksen mukaan vesihuollon piirissä olevilta kiinteistöiltä. 

Vesiosuuskunnan johto ja henkilökunta

Vesiosuuskunnan hallitukseen (4+2) 1.1.2018 – 24.5.2018 ovat kuuluneet puheenjohtajana Kasperi Saari, varapuheenjohtajana Risto Leka ja jäseninä Heikki Majava ja Juhani Suomela sekä varajäseninä Jukka Peltonen ja Topi Lajunen. 24.5.2018 alkaen ovat hallitukseen kuuluneet puheenjohtaja Kasperi Saari, varapuheenjohtaja Risto Leka sekä jäseninä Heikki Majava ja Juhani Suomela sekä varajäseninä Jukka Peltonen ja Topi Lajunen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi kertaa. Vesiosuuskunnalla ei ole palkattua henkilökuntaa. Osuuskunnalla on Tilitoimisto Hörhammer Oy:n kanssa taloushallintopalvelujen tuottamisesta sopimus.
Ylläpitopalvelut kilpailutettiin tilikaudella 2016 ja valituksi tuli K Jousmaa Oy. Palvelusopimus oli kolmivuotinen ja päättyi 30.11.2018. Luovutuskatselmus pidettiin ennen sopimuskauden päättymistä. Työn tulos hyväksyttiin ja vastaanotettiin. Syksyn aikana on oltu yhteydessä yrityksiin, joilla voisi olla halukkuutta tarjota ylläpitopalvelujaan osuuskunnalle. Koska konkreettisia tarjouksia ei ollut, neuvoteltiin vielä ennen tilikauden loppua K Jousmaa Oy:n kanssa uusi kolmen vuoden jatkosopimus. Sopimuksessa on kahden vuoden optio. Palvelusopimus on pääosin ennallaan.
Muutokset koskevat sopimuksen yksinkertaistamista ja indeksiehtoa, joka poistettiin sopimuksesta.   

Vesihuoltoverkosto

Vesiosuuskunnan vesijohto- ja paineviemäriverkosto on rakennettu kolmena erillisenä urakkana. Ensimmäisen urakan työt käynnistyivät syksyllä 2011. Tällöin verkostoa rakennettiin noin 1,3 km. Tämä osuus verkostosta on upotettu routasyvyyteen ja tähän osuuteen ovat liittyneet vesiosuuskunnan ympärivuotiset liittyjät, 2 kappaletta. Kevään 2012 aikana rakennettiin toinen verkosto-osuus, kolmas syksyn 2012 aikana ja neljäs syksyllä 2014. Kuluneen tilikauden aikana verkostoa rakennettiin lisää kiinteistön 1-1120 (Band) rajan tuntumaan kiinteistön vesihuoltoon kytkemistä varten. Rakennetun verkoston kokonaispituus on tällä hetkellä (vesijohto ja viemäri) Villingin saaressa noin 4,8 kilometriä sekä vesistön alitus ja osuus Jollaksessa 930 metriä. Koska suurin osa vesiosuuskunnan liittyjistä ovat kesävesiliittyjiä, on verkosto rakennettu suurimmaksi osaksi maan pinnalle. Infratec Oy on toiminut rakennuttamiskonsulttina. Vesihuoltoverkko kattaa nyt koko saaren alueen. Verkoston kokonaiskustannukset ovat yhteensä 604.893,71€ rakennuskustannukset, suunnittelu ja valvonta mukaan lukien. 

Vesiosuuskunnalla on vahinko- ja vastuuvakuutus LähiTapiolassa. Vakuutusturva koskee pumppaamoa, toiminnan- ja taloudellista vastuuta sekä oikeudenkäyntikuluja.
Tilikauden lopussa Vesiosuuskunnassa oli 31 jäsentä. Liittymis- ja käyttösopimus oli tehty 29 kiinteistön kanssa. Vesihuollon kesäkausi alkoi 27.4.2018. Ennen verkoston käyttöönottoa,
K Jousmaa Oy:n toimesta otettiin vesinäytteet. MetropoliLab:n testausseloste on nähtävillä osuuskunnan kotisivuilla. Verkostot tyhjennettiin ja laitettiin talviasentoon 29.10.2018. Tyhjennyksen yhteydessä todettiin, että tyhjennystä edeltävänä yönä oli pakkasta, joten vesimittareita on saattanut jäätyä. Mahdolliset vauriot selviävät kevään 2019 avaamisen yhteydessä. Verkoston keväisen käyttöönoton ja syksyisen tyhjentämisen on tehnyt
K Jousmaa Oy. Vesihuollon piiriin kytkettyjä kiinteistöjä oli tilikauden lopussa kaikkiaan 26.
Osuuskunta myy jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä jäteveden käsittelypalvelua, jotka se hankkii Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY:ltä. Tilikauden lopussa Osuuskunnan vesimittarilukema per 13.9.2018 oli 17.985 m³ (16.179 m³ vuonna 2017). Kulutus vuonna 2018 oli täten ennätykselliset 1.806 m³ (865 m³ vuonna 2017).

Talous

Vesiosuuskunnan tilikauden 2018 liikevaihto oli 24.830,91€. Liikevaihto koostuu perus- ja vesimaksuista sekä syksystä 2016 käyttöönotetusta ylläpitopalvelumaksusta. Ostot ja liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 29.582,71€. Kuluista merkittävin oli vesiverkoston käyttökulut 15.005,00€. Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot olivat 15.122,35€ sekä rahoitustuotot ja kulut -9.948,91€. Lisäksi keväällä 2016 ja syksyllä 2018 sovittiin lyhytaikaisista lainoista Kasperi Saaren kanssa. Velkaa Kasperi Saarelle oli tilikauden lopussa yhteensä 15.490,55€. Investoinnit olivat tilikaudella 10.380,00€. Tilikauden tulos vuonna 2018 on 29.823,06€ alijäämäinen. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään osuuskunnan voitto/tappio tilille.

Helsingin kaupungin antama, toiminta-alueen hyväksymisen yhteydessä, tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkoston piiriin oli 1.1.2016. Villingin vesiosuuskunta lähetti 31.1.2017 niille yhdeksän kiinteistön omistajille, joiden kiinteistössä harjoitetaan ammattimaista vuokrausta tai muuta elinkeinotoimintaa tai ne ovat ympärivuotisessa asumiskäytössä, ilmoituksen liittymisvelvollisuudesta vesihuollon piiriin, koska heillä on selvä vesihuoltotarve. Vapautushakemuksia kunnan ympäristöviranomaiselle tekivät Suomen Arkkitehtiliitto kiinteistö Oivalasta ja Helsingin kaupunki kuudesta kiinteistöstään.
Helsingin kaupungin ympäristösuojeluviranomainen teki lokakuussa 2017 päätöksen Suomen Arkkitehtiliiton hakemuksesta vapauttaa heidän kiinteistönsä 1-031 (Oivala) velvollisuudesta liittyä vesiosuuskunnan vesihuolto- ja viemäriverkostoon. Vesiosuuskunta haki päätöksen peruuttamista 19.11.2017 Helsingin hallinto-oikeudelta. Helsingin hallinto-oikeus päätti 23.11.2018 hylätä osuuskunnan valituksen Oivalan vähäiseen käyttöön perustuen, todeten lausunnossaan, ”vaikka vesiosuuskunnan toiminta on asiassa saadun selvityksen perusteella ollut tappiollista ja tulos odotettua huonompi, ei asiassa ole selvitetty, että vapautuksen myöntäminen yhdelle vapaa-ajan käytössä olevalle kiinteistölle vaarantaisi vesihuollon taloudellisen ja asianmukaisen hoitamisen tulevaisuudessa ottaen huomioon myös, että alueelle on valmistumassa asemakaavoitus”.
Vesiosuuskunnan hallitus päätti kokouksessaan 23.12.2018 lähettää valituslupahakemuksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksessaan Vesiosuuskunta pyytää hallinto-oikeuden päätöksen 23.11.2018 kumoamista sekä ympäristösuojelupäällikön antaman vapautuspäätöksen 19.10.2017 kumoamista ja kiinteistö Oivalan tekemän vapautushakemuksen 21.4.2017 hylkäämistä. Valituslupahakemus ja valitus ovat kokonaisuudessaan luettavissa Villingin vesiosuuskunnan kotisivuilla www.villinginvesi.fi
Helsingin kaupunki haki kuudelle kiinteistölleen (1-0112, 1-0113, 1,0233, 1-0594, 1-091, 1-1136) vapautusta liittymisvelvollisuudesta jo vuonna 2017. Osuuskunta antoi lausuntonsa kaikista kuudesta kiinteistöstä kahteen eri kertaan. Helsingin kaupungin ympäristöviranomainen ei yli kahden vuoden aikana ole käsitellyt näiden kuuden Helsingin kaupungin omistaman kiinteistön hakemuksia.
Tällä hetkellä kiinteistö Oivalan valitusprosessin pitkäkestoisuus ja Helsingin kaupungin kiinteistöjen hakemusten käsittelemättömyys ovat aiheuttaneet pysähtyneisyyden tilan ja dramaattisen pudotuksen uusien liittyjien määrässä. Kuluneen tilikauden aikana vain yksi ja edellisen tilikauden aikana kaksi kiinteistöä on liittynyt vesiosuuskuntaan, vaikka toiminta-alueella liittymisvelvollisia nykyisistä kiinteistöistä on arviolta vielä 45. 
Vesihuoltoverkosto on rakennettu Villingin saareen siten, että kaikilla kiinteistöillä on liittymismahdollisuus ja liitoskohdat sijaitsevat lähellä jokaista kiinteistöä.
Rakennuskustannusten takaisinmaksu perustuu siihen, että jokainen toiminta-alueen kiinteistö liittyy vesiosuuskuntaan ja maksaa liittymismaksun. Liittymismaksuilla lyhennetään osuuskunnan vesiverkoston rakentamisesta syntynyttä velkaa. Käyttöön perustuvaa vesimaksu ei voida koskaan nostaa niin suureksi, että sillä maksettaisiin verkoston investointi 604.893,71€.
Osuuskunnan taseessa oma pääoma on kahden viimeisen vuoden aikana pudonnut 73.080,99€:sta 38.890,35€:oon. Ennusteen mukaan oma pääoma on vuoden 2019 lopussa enää noin 14.000,00€ ja vuonna 2020 oma pääoma on menetetty. Villingin vesiosuuskunnan vuoden 2018 liiketulos on negatiivinen ja omavaraisuusaste on 7,4%. Vesiosuuskunnan maksukyvyttömyyden uhka on toteutunut jo vuoden 2018 lopussa.

Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminta Villinginsaaren kiinteistöjen omistajille ja asukkaille on tapahtunut pääsääntöisesti sähköpostilla, sekä kotisivuja www.villinginvesi.fi ja ilmoitustauluja hyödyntäen. Lisäksi osuuskunnan hallituksen jäsenet pitävät yhteyttä henkilökohtaisella tasolla osuuskunnan muihin sidosryhmiin.

Villingin vesiosuuskunta

Hallitus